Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kryteria

Kto może ubiegać sie o dodatek mieszkaniowy

 Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. Osobom, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. Innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem;
 5. Osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 1. Średni dochód na miesiąc

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

UWAGA. Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) z 3 ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku. Do dochodów nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jak też dodatków mieszkaniowych.

Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie
 • wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby.

Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń (obecnie: 1100,00 zł).

UWAGA. O dodatek można ubiegać się, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionych, ale kwota tej nadwyżki nie może przekroczyć wysokości dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę.

2. Powierzchnia zajmowanego lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

Powierzchnia

normatywna

Odstępstwa dopuszczone

w ustawie

+ 30%

+ 50%

Dla 1 osoby

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

Dla 2 osób

40 m2

52,0 m2

60,0 m2

Dla 3 osób

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

Dla 4 osób

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

Dla 5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

Dla 6 osób

70 m2

91,0 m2

105 m2

 

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

3. Dodatkowe warunki:

 • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2.
 • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

 Wysokość dodatku mieszkaniowego

Obliczenia i co to jest ryczałt mieszkaniowy.

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym:

 • Ustawa przyjmuje, że gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 20% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.
 • Gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 15% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.
 • Gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 12% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za miesz­kanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu. Wydatkami, o których mowa, są:

 • czynsz
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
 • inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych

OBLICZENIA

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki, przypadające na tę część lokalu lub domu.

Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.

Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

UWAGA. Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

 CO TO JEST RYCZAŁT MIESZKANIOWY?

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 • Brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.
 • Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.
 • Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy ?

 1. Jak jest wypłacany, co powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku i gdzie można się odwoływać od decyzji w sprawie przyznania dodatku
 2.  Należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pobrać formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 3. Z wnioskiem trzeba udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).
 4. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).
 5. Kompletny wniosek, zawierający dokumenty potwierdzające wysokość dochodów i koszty utrzymania mieszkania, składa się w OPS. Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego, wydający pozwolenia na budowę (Urząd Miejski) oraz rachunki, dotyczące wydatków ponoszonych na utrzymanie domu.
 6. Ustawa przewiduje przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Przeprowadzający go pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:ruchomości i nieruchomości i zasobów pieniężnych.
 7. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Istnienie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku – również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.

Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk.

Ryczałt na opał wypłaca się bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.

CO POWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU?

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej. O ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

GDZIE MOŻNA SIĘ ODWOŁYWAĆ OD DECYZJI W SPRAWIE PRZYZNANIA DODATKU?

Odwołanie od decyzji można wnieść – za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tzn. OPS) – w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jeżeli OPS uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję. W przeciwnym wypadku – przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. W związku z tym – od decyzji wydanej przez Samo­rządowe Kolegium Odwoławcze nie służy odwołanie. Jeśli jednak strona uzna, iż nastąpiło naruszenie prawa, bądź jej interesu prawnego – może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę do WSA wnosi się w terminie 30 dni od doręczenia stronie rozstrzygnięcia za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek.pdf (PDF, 43.51Kb) 2018-03-28 12:27:29 190 razy
2 Wniosek_o_dodatek_mieszkaniowy.pdf (PDF, 716.23Kb) 2012-07-05 18:29:15 1020 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Domagała 05-07-2012 18:29:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Milena Domagała 05-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Milena Domagała 13-05-2019 11:43:08