Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kierowanie do domów pomocy społecznej

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub za jej zgodą wniosek przedstawiciela ustawowego.
  2. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego , do decyzji załącza się zgodę osoby na ponoszenie opłaty oraz potrącenie jej z zasiłku stałego.
  3. Decyzja organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury.
  4. Oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty.
  5. Inne, wskazane przez pracownika socjalnego dokumenty.

ODPŁATNOŚĆ:

Zasady odpłatności zostały określone w art. 60-64 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163).

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

  1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochody pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  1. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej- w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

MIEJSCE ZŁOŻENIA PODANIA:

Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby ubiegającej się.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji kierującej do domu pomocy społecznej wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego). Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzje kierujące, ustalające opłatę za pobyt i odmawiające skierowania do domu pomocy społecznej. Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ prowadzącej dom pomocy społecznej. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Domagała 05-07-2012 17:51:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Milena Domagała 05-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Milena Domagała 01-02-2016 09:08:43