Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Celem Programu jest:

 1. wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich;
 2. długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia;
 3. upowszechnianie zdrowego stylu żywienia;
 4. poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;
 5. rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

 1. zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
 •   dzieciom do 7 roku życia,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą o pomocy społecznej", w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;
 1. wdrożenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków;
 2. utworzenia systemu ciągłego monitorowania skuteczności działań realizowanych w ramach Programu w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.
Udzielanie pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych może być zlecone podmiotom, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, w trybie określonym w tej ustawie.
 
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
 
Rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego.
 
Pomoc przyznawana osobom, których dochody przekraczają 150% kryterium dochodowego jest finansowana ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację Programu.
 
Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium.
 
Rada gminy, w drodze uchwały, określa warunki odpłatności za pomoc.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy.
 
Pomoc nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej.
 
Środki na zakup posiłku są przekazywane przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 
Liczba dzieci lub uczniów nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
 
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.pdf (PDF, 696.64Kb) 2013-07-16 17:52:29 1013 razy
2 USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.pdf (PDF, 0.00b) 2013-07-16 17:51:06 994 razy
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.pdf (PDF, 0.00b) 2013-07-16 17:51:06 980 razy
4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.pdf (PDF, 0.00b) 2013-07-16 17:51:06 1025 razy
5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.pdf (PDF, 0.00b) 2013-07-16 17:51:06 1017 razy
6 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.pdf (PDF, 0.00b) 2013-07-16 17:51:06 1010 razy
7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.pdf (PDF, 302.38Kb) 2013-07-16 17:51:06 956 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Domagała 16-07-2013 17:51:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Milena Domagała 16-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Milena Domagała 16-07-2013 17:52:29